Το προτεινόμενο πρωτόκολλο εξετάσεων,πάντα σε συνεννόηση με τον ιατρό σας και με βάσει τα ευρήματα,αρχικά περιλαμβάνει:

  • Εξέταση αμφιβληστροειδή
  • Μαγνητική της άνω και κάτω κοιλίας με και χωρίς σκιαγραφικό, ( νεφρών, επινεφριδίων και παγκρέατος)
  • Κατεχολαμίνες αίματος, ή συλλογή ούρων 24ωρου
  • Μαγνητική με σκιαγραφικό σε εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη
  • Ακουόγραμμα

NEW ΜRI PROTOCOL 35 MIN

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε που εκτελείται σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα εξετάστε αν μπορεί να εκτελεστεί απο το δικό σας ακτινολογικό κέντρο.

https://rdcu.be/bMnoC

Επισημάνσεις

Ο προ-εγχειρητικός έλεγχος για ασθενείς με VHL πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, συλλογή ούρων 24ωρου, για πιθανή ύπαρξη φαιοχρωμοκυτώματος, που περιλαμβάνει ειδική προ-εγχειρητική αγωγή.

Επίσης ο έλεγχος πρώιμης ανίχνευσης με MRI, πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε έλεγχο κρεατινίνης, για χορήγηση σκιαγραφικού.